o nama . vesti

Sednica skupštine akcionara Kluz-Padobrana a.d.

Na sednici akcionara će se izvršiti usvajanje Godišnjeg izveštaja sa pripadajućim odlukama:

1. Saziv sednice Skupštine akcionara

2. Odluka o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja

3. Odluka o usvajanju mišljenja ovlašćenog revizora

4. Razrešenje članova Nadzornog odbora Preduzeća

5. Izbor članova Nadzornog odbora Preduzeća

6. Razrešenje članova Upravnog odbora Preduzeća

7. Izbor članova Upravnog odbora Preduzeća

8. Odluka o pokriću gubitka iz neraspoređene dobiti 2010

 

Izdvajamo:

Na osnovu čl. 276-281 Zakona o privrednim društvima („Sl. Glasnik RS“ br. 125, od 22. 11. 2004. god.) i čl. 24 Osnivačkog akta Preduzeća za proizvodnju padobrana i konfekcije „Kluz-Padobrani“ a.d. iz Beograda, Mite Ružića br. 8 mat. br. 17195565

S A Z I V A
SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA

Za dan 12. 06. 2011. god. sazivam sednicu Skupštine akcionarskog društva „Kluz-Padobrani“.

Sednica će se održati u poslovnim prostorijama Preduzeća „Kluz-Padobrani“ a.d., za ovu sednicu predlažem sledeći

D n e v n i   r e d

1. Donošenje odluke o izboru predsedavajućeg Skupštine
2. Donošenje odluke o izboru zapisničara i dva overivača zapisnika
3. Donošenje odluke o izboru komisije za glasanje
4. Usvajanje izveštaja komisije za glasanje
5. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja Preduzeća „Kluz-Padobrani“ a.d. za
2010. god.
6. Donošenje odluke o usvajanju mišljenja ovlašćenog nezavisnog Revizora EURO AUDIT iz Beograda
na finansijski izveštaj Preduzeća „Kluz-Padobrani“ a.d. za 2010. god.
7. Donošenje odluke o pokriću gubitaka iz ranijih godina iz neraspoređene dobiti za 2010.god.
8. Donošenje odluke o opozivu i izboru članova Upravnog odbora
9. Donošenje odluke o opozivu i izboru članova Nadzornog odbora
Lista akcionara utvrđuje se zaključno sa 10. 05. 2011. god.

Akcionari ili grupa akcionara koji poseduju najmanje 1000 akcija ostvaruju pravo glasa i odlučivanja neposredno ili putem punomoćnika, na osnovu izdatog punomoća, koje mogu dostaviti na adresu Preduzeća najkasnije dva dana pre održavanja sednice.

Uvid u opšta akta preduzeća i materijal koji je predmet sednice Skupštine akcionari i njihovi punomoćnici mogu da izvrše u sedištu Preduzeća svakog radnog dana u vremenu od 9-12h.

Predsednik Upravnog odbora
_______________________
Božidar Antić, s.r.

Arhiva vesti i objava >>