o nama . vesti

Izveštaj o bitnom događaju (održanoj redovnoj sednici Skupštine akcionara)

U skladu sa čl. 64 Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (Sl.Glasnik R.S. br.57/03 i 55/04 ) članova 6, 7 i 8 Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava (Sl. Glasnik R.S. 46/06)

PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU PADOBRANA I KONFEKCIJE
"KLUZ – PADOBRANI" A.D.
Mat. br. 17195565, PIB 100005422, iz Beograda,
Ul.Mite Ružića br. 8
Objavljuje sledeći
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
(ODRŽANOJ REDOVNOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA)

Redovna sednica Skupštine akcionara Preduzeća za proizvodnju
padobrana i konfekcije "Kluz – Padobrani" a.d. iz Beograda,
ul. Mite Ružića br. 8, održana je dana 12. 06. 2011. god. u
sedištu Preduzeća u Beogradu sa početkom u 8,30 časova.

Na Sednici su donete sledeće odluke:
1. Odluka o izboru presedavajućeg Skupštine
2. Odluka o izboru zapisničara i dva overivača zapisnika
3. Odluka o izboru komisije za glasanje
4. Odluka o usvajanju izveštaja komisije za glasanje
5. Odluka o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja Preduzeća "Kluz –Padobrani" a.d. za 2010. god.
6. Odluka o usvajanju mišljenj ovlašćenog nezavisnog Revizora EURO AUDIT iz Beograda na finansijski izveštaj Preduzeća "Kluz – Padobrani" a.d. za 2010.god.
7. Odluka o opozivu i izboru članova Upravnog odbora
8. Odluka o opozivu i izboru članova Nadzornog odbora
9. Odluka o pokriću gubitaka iz ranijih godina iz neraspoređene dobiti za 2010. god.

"Kluz – Padobrani" a.d.
Predsedavajući Skupštine
Nikolić Momčilo s.r.

PDF download ovog dokumenta >>

Arhiva vesti i objava >>